1. 1. GIẤY ĐỀ NGHỊ CÁC ĐƠN VỊ - P.QT-TB
  2. 2. BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẬT TƯ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG P.QTTB