Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Thông báo

Hướng dẫn sinh viên thi tự luận trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams

Hướng dẫn sinh viên thi tự luận trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams

Hướng dẫn sinh viên thi tự luận trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams

Hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên

Hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên

Hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên

Thông báo số 330/TB-DCT về việc tổ chức đánh giá cuối kỳ các môn học theo hình thức bài tập lớn/bài tập dự án - học kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo số 330/TB-DCT về việc tổ chức đánh giá cuối kỳ các môn học theo hình thức bài tập lớn/bài tập dự án - học kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo số 330/TB-DCT về việc tổ chức đánh giá cuối kỳ các môn học theo hình thức bài tập lớn/bài tập dự án - học kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Từ 31/5/2021)

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Từ 31/5/2021)

Nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho viên chức, người lao động, sinh viên và học viên (VC, NLĐ, SV, HV), Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tăng cường thực hiện các...

Quyết định số 1222/QĐ-DCT về việc bổ sung hình thức đánh giá học phần cuối kỳ thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Quyết định số 1222/QĐ-DCT về việc bổ sung hình thức đánh giá học phần cuối kỳ thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Bổ sung hình thức đánh giá học phần cuối kỳ đối với các học phần thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chi Minh (theo Phụ lục đính kèm}.

Thông báo số 298/TB-DCT về việc thực hiện công tác chuẩn bị thay đổi hình thức đánh giá học phần cuối kỳ

Thông báo số 298/TB-DCT về việc thực hiện công tác chuẩn bị thay đổi hình thức đánh giá học phần cuối kỳ

Thông báo số 298/TB-DCT về việc thực hiện công tác chuẩn bị thay đổi hình thức đánh giá học phần cuối kỳ